Ombyggnad av lägenhet

Bostadsrättshavare som vill göra någon väsentlig förändring i lägenheten måste först ha tillstånd av styrelsen. Som väsentlig förändring räknas bl.a. alltid förändring som innebär rivning eller uppsättning av väggar (helt eller delvis) eller installation eller ändring som berör vatten, avlopp, värme eller ventilation. En förändring får aldrig innebära bestående olägenhet för föreningen eller annan medlem.

Alla åtgärder skall utföras på ett fackmässigt sätt. De entreprenörer som anlitas ska ha giltiga certifieringar och behörigheter.

- Ändringar som påverkar ventilation ska godkännas av auktoriserad besiktningsman, bekostas av bostadsrättshavaren. Protokoll ska lämnas till styrelsen. Observera att någon fläkt inte får anslutas till ventilationen, endast kolfilterfläkt är tillåten i köket.

- Arbeten i våtrum ska utföras av behörig entreprenör och våtrumsintyg ska lämnas till styrelsen.

- Elektriker ska vara certifierade eller auktoriserade av Elsäkerhetsverket.

Bostadsrättshavaren svarar för att ev. bygglov och erforderliga tillstånd från myndigheter erhålls och alla kostnader förknippade med det. OBS! Bygglov söks formellt av föreningen i egenskap av fastighetsägare.

Normalt skriver man till styrelsen och beskriver vad man vill göra samt bifogar en enkel ritning. Det måste alltid framgå om, och i så fall hur, ledningar för el, värme, ventilation, vatten eller avlopp berörs. Styrelsens policy är att om förändringen eller ombygganden görs fackmannamässigt och om andra lägenheter inte berörs, så får man vanligen tillstånd.

Ingrepp i bärande väggar är dock inte populärt och godkänns inte. Inte heller vattenburen golvvärme. Det finns också ett policybeslut från föreningsstämman att inte tillåta inglasade balkonger eftersom det skulle ändra den välbevarade och ursprungliga karaktären på området. 

Om åtgärder utförs utan styrelsens tillstånd kan bostadsrättshavaren åläggas att återställa lägenheten. Sker inte detta kan styrelsen låta göra detta på innehavarens bekostnad. Ytterst kan t.o.m. bostadsrätten förverkas, och innehavaren sägas upp, efter prövning i hyresnämnden.