Uthyrning i andra hand

Bostadsrätthavare eller bostadshyresgäster kan få hyra ut sin lägenhet i andra hand om man t.ex. måste arbeta eller studera på annan ort eller av andra skäl inte kan disponera sin lägenhet. Observera att nedanstående regler gäller även i det fall man lånar ut sin lägenhet hyresfritt.

För att få hyra ut din lägenhet måste du ha styrelsens tillstånd i förväg. Du skriver en ansökan och styrelsen godkänner (eller avslår) den. Obs att p-platser eller garage inte går att hyra ut i andra hand.

Observera att föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrningar i enlighet med stadgarna § 6. Detta gäller from 2019-03-11. 

Avgiften är 10 procent av gällande prisbasbelopp per år. Hyr man ut 1 år blir avgiften 4650 kr (år 2019), hyr man ut 6 månader blir avgiften hälften så stor.  Hyr man ut 2 år blir det dubbla årsavgifter. Får man förlängning av uthyrningsperioden ska ny avgift betalas. Hela avgiften ska betalas i anslutning till att uthyrningen påbörjas. Skulle andrahandsuthyrningen avbrytas i förtid har man rätt att återfå resterande andel av avgiften.

Andrahandshyresgästen måste godkännas av styrelsen. Under uthyrningstiden är det lägenhetsinnehavaren som är ansvarig för alla avgifter och skyldigheter mot föreningen. Andrahandshyresgästen ska sköta sig och följa alla ordningsregler; det också är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till.

Ansökan om att hyra ut i andra hand ska vara styrelsen tillhanda minst 30 dagar innan uthyrningen ska börja. 

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:
a. Sökandens namn, personnummer, adress, lägenhetsnummer, mobilnummer, mailadress
b. Andrahandshyresgästens namn, personnummer*, adress, mobilnummer, mailadress. 
c. Uthyrningsperiod from-datum – tom-datum
d. Namn och ålder på de personer som ska bo i lägenheten 
e. Skäl för andrahandsuthyrning
f. Sökandens vistelseadress under uthyrningsperioden
g. Hyran som andrahandshyresgästen betalar
h. Kopia på andrahandsuthyrningskontraktet 
i. Kopia på andrahandshyresgästens legitimation

*saknas personnummer krävs födelsedatum + id-nummer (motsvarande)

Korttidsuthyrning

Grunden för andrahandsuthyrning är att innehavaren ska kunna hyra ut sin bostad när denne själv är förhindrad att nyttja den, och därmed undvika dubbla boendekostnader.
Korttidsuthyrning i andra hand, när bostadsrättshavaren/hyresgästen fortfarande har kvar sitt boende i lägenheten, men hyr ut för en kortare tid, och där syftet är att andrahandshyresgästen ska använda lägenheten för fritidsändamål, är inget som har stöd i lagen och som lägenhetsinnehavaren kan räkna med.

Sådan korttidsuthyrning kan ändå beviljas av styrelsen, men prövas från fall till fall. Styrelsen har beslutat om en policy för korttidsuthyrning:

  1. Korttidsuthyrning beviljas högst 2 gånger per 12-måndersperiod och lägenhet. Byter lägenheten ägare under året spelar det ingen roll, regeln är knuten till lägenheten.
  2. Minsta uthyrningsperiod är två veckor (14 dagar) och längsta period är 6 veckor.
    Exempel:
    1. uthyrning 2 veckor under jul- och nyår samt 6 veckor under sommaren skulle kunna vara OK.
    2. uthyrning 1 vecka under jul- och nyår, 1 vecka under sportlovet samt 4 veckor under sommaren kommer INTE godkännas.

Då detta är en ny företeelse kan denna policy ändras efter att korttidsuthyrning prövats i praktiken. Styrelsen behöver ha kontroll och kännedom om vilka som vistas och bor i fastigheten. Detta gäller även vid korttidsuthyrning, eftersom det är en säkerhetsfråga, tex om husen måste utrymmas. Av detta skäl kan heller inte uthyrning till företag eller andra juridiska personer komma i fråga.

Normala regler för andrahandsuthyrning gäller således även för korttidsuthyrning. Ansökan om korttidsuthyrning måste ske enligt normal rutin, bla inlämnad 30 dagar i förväg, och godkännas av styrelsen i förväg för att den ska kunna bli av. Otillåten andrahandsuthyrning kan ytterst vara grund för uppsägning.